Telefonszám: +36-30-971-5217

ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI TÁJÉKOZATÓ

Clubunk működésével összefüggésben az Ön személyes adataikat kezeli, amely kezelés lényegéről Önöket ezúton tájékoztatni szeretnénk, mivel közös érdekünk személyes adataiknak megfelelő védelme. Ezen tájékoztató arra szolgál, hogy közérthető formában tájékoztassa Önöket, hogy milyen adatokat , milyen céllal és hogyan kezelünk, valamint arról, hogy személyes adataikkal mi módon rendelkezhetnek, illetve adott körülmények között milyen jogorvoslattal élhetnek.

Clubunk, mint adatkezelő adatai:

 • Neve: T F W G 12 Sport Club
 • email: hello@tfwg12.hu
 • tel: 0630/971-5217
 • adatvédelmi kapcsolattartó:  Csernyánszky Noémi,
 • email: noemicsernyanszki@hotmail.com
 • honlap: www.tfwg12.hu
 • tárhely kezelő:  Paranet Kft

Adatkezelés helye:

T F W G 12 Sport Club: 2092 Budakeszi, Tiefenweg 12. valamint a 13. pontban megjelölt Adatfeldolgozóink székhelyén.

Adatvédelmi tisztviselő kijelölésére klubunknál nincs szükség.

1. Adatának kezelése szempontjából az alábbi fogalmak lényegesek

a.) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

b.) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

c.) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

d.) „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

e.) „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

f.) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

g.) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

h.) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

i.) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2. Hatálybalépés: 2018. május 25.

3. Adatkezelés módja és célja

A Club az alábbi esetekben (egy vagy akár több célból) kezeli az Ön személyes adatait:

 • munkavállalóinak munkaviszonyával összefüggésben a szükséges adminisztrációk, bérszámfejtés és a munkaszerződés teljesítése céljából
 • kamerás biztonsági felvétel
 • magánszemélyekkel fennáll megbízási, ill. vállalkozási szerződéseikben foglaltak teljesítése érdekében;
 • vendégek személyes regisztrálása során, a megfelelő szolgáltatás nyújtása végett;
  • vendégek regisztrálása során egy sport management rendszeren keresztül a megfelelő szolgáltatás nyújtása, teljesebb felhasználói élmény biztosítása, fontos értesítések megküldése céljából
 • állásra jelentkezők adatai, azok megismerésére céljából;
 • direkt marketing és hírlevél szolgáltatás során az akcióink, új szolgáltatásaink, híreink megismerése céljából, egyénre szabott ajánlatok;
 • Sütik alkalmazása során üzleti célból,

s mindezt a szükséges mértékben, az adatkezelés elveivel összhangban teszi.

Kamerás adatkezelés

 • Kamerával ellátott helyiségek: udvar, recepció
 • Az ilyen adatkezelés célja jogos érdek, hogy Clubunk az emberi élet, a testi épség, személyi szabadságot, az üzleti titkot védelmezze, személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzze, észlelje, az elkövetőt tetten érje, valamint a jogsértéseket bizonyíthassa, az esetlegesen előforduló balesetek körülményeit dokumentálhassa, és Clubunk feladatainak ellátásához szükséges, a közönség számára nyilvános magánterületeket védje. A fenti helyiségbe történő beléptetés során rögzített adatok felhasználásának hiányában, alkalmi belépés esetén – a látogató távozását követő kb. 10 nap (memória megteltével) elteltével az adatok automatikusan törlődnek.

Sütik és típusai:

Clubunk ún. nyomkövető sütit (harmadik féltől származik) használ, amely az új session-ök és a látogatók azonosítására szolgál és a Google Analytics webes nyomkövetéses szolgáltatása biztosítja részünkre. Az ilyen sütik alkalmazás nem igényli az Ön külön hozzájárulást.

Amennyiben Clubunk ún. nyomkövető vagy más hozzájáruláshoz kötött sütit kíván alkalmaz, úgy erről weblapunkon az első látogatása során tájékoztatjuk, és megkérjük a szükséges hozzájárulását.

Egyéb adatkezelés

Az Ön előzetes hozzájárulása esetén Clubunk egyéb céllal is kezelhet személyes adatokat, de minden ilyen esetben erről Önt az érintett személyes adatoknak a cél szerinti felvételekor tájékoztatjuk.

4. Adatkezelés jogalapja

Clubunk különböző joglapon kezelheti az Ön személyes adatait-  történhet törvényi felhatalmazáson, szerződés teljesítése érdekében, jogost érdekből, valamint hozzájárulásos jogalapon, az alábbi kategóriákra figyelemmel:

 • Munkavállalóink adatait egyrészt (a) a Munka Törvénykönyve, a 2012. évi I. tv 10. par. adta felhatalmazás alapján (b) törvényi felhatalmazásból, valamint (c) munkaszerződés te teljesítése érdekében és (d) hozzájárulásos alapon (lásd 7. pont);
 • Magánszeméllyel megkötött megbízási és vállalkozói szerződéseink esetén az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében történik és részben hozzájárulás alapján (lásd 7. pont);
 • Látogatók (szolgáltatásainkat igénybe vevők) esetében a szolgáltatási szerződés teljesítése érdekében és jogos érdekből;
 • Sport management rendszeren regisztráció útján, azaz hozzájárulásos alapon
 • Állásra jelentkezők esetén és „egyéb adatkezelés” esetén hozzájárulásuk alapján
 • Kamerás adatkezelés esetén a Club jogos érdeke;
 • Hírlevél szolgáltatás: hozzájárulásuk alapján a MailChimp levelező felületen keresztül;
 • Direkt marketing: hozzájárulásuk alapján a MailChimp levelező felületen keresztül.

5. A Kezelt adatok köre

A munkavállalók alábbi személyes adatait kezeljük:

név · születési név · anyja leánykori neve · születési hely · születési idő · családi állapot · adóazonosító jel · TAJ-szám · állampolgárság · magyarországi bankszámlaszám · állandó lakcím · tartózkodási cím · postázási cím · aláírás · végzettséget igazoló okmány(ok) másolati példánya · személyes dokumentumok fénymásolata · email cím, nyilatkozat más munkavállalónál fennálló munkaviszonyról · fizetés és bérszámfejtési adatok,· munkahelyi pozíció / előrelépések · munkaszerződéssel kapcsolatos adatok és információk · korábbi munkahelyek adatai, a korábbi munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos információk ·  tréning, képzések, tanfolyamok · eltartottak vagy más kedvezményezettel kapcsolatos információ, a jogszabály által előírt mértékben a hozzátartozók személyes adatai (pótszabadság céljából) nyilatkozat tgyás, gyed, gyes, gyet, sajátjogú / öregségi / szolgálati / korengedményes / korkedvezményes / rokkantsági nyugdíj adatai kerülnek továbbításra elektronikus úton a Koordináció Kft részére, amely cég a Club munkavállalóinak bérszámfejtését végzi.

Ebből hozzájárulás alapján kezeljük: végzettséget igazoló okmányok, önéletrajz, tréning, képzések tanfolyamokkal kapcsolatos információk

Megbízásos/vállalkozó magánszemélyek alábbi adatait kezeljük:

név, szül név, lakcím, szül hely és idő, személyi igazolvány, TAJ szám, bankszámlaszám, nyugdíj pénztári tagság.

Ebből hozzájárulás alapján kezeljük: végzettséget igazoló okmányok, önéletrajz, tréning, képzések tanfolyamokkal kapcsolatos információk, fotóik, ruha méret

Látogató (szolgáltatásainkat igénybe vevők):

név, cím, e-mail, telefonszám, fotó

Ebből hozzájárulás alapján kezeljük a fotóikat.

Sport management rendszerbe regisztráció:

név, email, telefonszám (többi opcionális)

Hírlevél és direkt marketing során az alábbi adatait kezeljük:

név, cím, email

Kamerás felvétel: video

Állásra jelentkezők esetén az átadott önéletrajzban szereplő adatokat.

Adatfeldolgozást a Clubunk nem végez!

6. Adattovábbítás

Club adattovábbítást nem végez harmadik fél részére, kivéve, ha arra jogszabály kötelezi.

Adatkezelése elvei:

 A személyes adatait az alábbi elvekre figyelemmel kezeljük:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Clubunk felelős a fenti bekezdéseknek való megfelelésért, és annak igazolásáért.

7. Adatokkal való rendelkezés

Ön, a lenti korlátozásra figyelemmel a kezelt adatairól a Clubtól bármikor kérhet:

 • tájékoztatást, (szóban vagy írásban)
 • helyesbítését,
 • kiegészítését,
 • törlését,
 • korlátozását,
 • visszavonását, illetve
 •  más adatkezelőhöz történő transzferálását, vagy saját részre történő átadását (nyomtatott formában)

A fenti rendelkezési jog azonban nem terjed ki közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelésre, illetve ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben. Ilyen döntés ellen azonban Ön bírósághoz fordulhat.

Továbbá, jogszabály, jogos érdek erejénél fogva kezelt személyes adatok törlését nem kezdeményezheti.

A kért intézkedés a Club adatvédelmi kapcsolattartójánál terjeszthető elő írásban vagy e-mailben.

A Clubunk a kért intézkedésről indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ön kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Club a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

A tájékoztatás csak törvényben foglalt esetekben tagadható meg, a jogszabályi hely pontos megjelölésével, valamint a jogorvoslati lehetőség igénybevételéről való tájékoztatás mellett.

A fenti tájékoztatás ingyenes kivéve, ha Ön az adott év folyamán azonos adatköre vonatkozóan már tájékoztatást kért, és azt megkapta. Azonban a költségtérítés visszafizetendő a kérelmezőnek abban az esetben, ha Clubunk az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Ha a Club nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával

Elhunyt adatainak kezelése

Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

8. Adatkezelés időtartama

A munkavállalói adatait jogszabályi, ill. hozzájárulásos alapon kezeli a Club. A hozzájárulásos adatkezelés során a kezelt adatok törlését az érintett magánszemély bármikor kezdeményezheti, a jogszabályi alapon kezelt adatok esetében a munkaviszony megszűnésétől számított 50 évig (ill. a halálozás + 5 időtartamig) meg kell őrizni az adatokat.

A megbízási illetve vállalkozói szerződés értelmében kezelt adatokat az adatkezelő a szerződés megszűnésétől számítva az általános elévülési idő (5 év) lejártával törli.

Sport Management program: ha szolgáltatásainkat nem kívánják igénybe venni, úgy bármikor kérhetik adatainak törlését a rendszerből;

kamerás biztonsági rendszer: memória megteltével, automatikusan törlődnek az adatok, ami kb. 10 nap.

Direkt marketinges szolgáltatásról és a hírlevélről bárki, bármikor lejelentkezhet és kérheti adatainak törlését.

Állására jelentkezők önéletrajzai 5 év után megsemmisítésre kerülnek.

9. Adatfeldolgozás

A Club munkavállalóinak és egyéni vállalkozó/megbízottjainak adatait, a szükséges mértéki elektronikus úton továbbítja könyvelés és bérszámfejtés végett a Nummulus Bt (2030 Érd, Selmeci 82.B). részére.

Club nevében az alábbi egyéni vállalkozók (trénerek) végzik a számlázást:

 • Márkó Sándor Attila ev. (2092 Budakeszi, Rákóczi utca 83.B)
 • Csernyánszky Noémi ev. (8220 Veszprém, Március 15. u 1/c.)
 • Roskovenszki Edina (2092 Budakeszi, Domb utca hrsz. 4757)

Tárhely-Eu Kft (1144 Budapest, Ormánság u. 4.) a Club szerverszolgáltatást biztosítójaként a Társaság levelezéséhez az általa kezel domainek tekintetében hozzáféréssel rendelkezik.

PARANET Rendszerház Kft (1089 Budapest, Orczy út 2.) a Club szerverszolgáltatást biztosítójaként a Társaság levelezéséhez az általa kezel domainek tekintetében hozzáféréssel rendelkezik.

10. Adatbiztonság és adatvédelmi incidens

Clubunk a személyes adatokat megfelelő technikai és egyéb intézkedéssel védi, biztosítja az adatok rendelkezésre állásást, óvja az jogosulatlan hozzáféréstől, sérüléstől. Ilyen intézkedések különösen a tűzfal, vírusirtó szoftver, személyes és korlátozott jogosultságok, jelszavak.  Az adatvédelmi incidenst a Club indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, a Club indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Ön az adatvédelmi incidensről.

Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

11. Adatvédelmi tisztviselő

A Clubnál adatvédelmi tisztviselő nincs.

12. Tájékoztatás, Jogorvoslat

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az Ön megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályt sért.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy ön jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, ön is jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Továbbá, amennyiben nem ért egyet a Clubnak az adatkezeléssel kapcsolatos eljárása során hozott döntésével, úgy Ön a jogszabálysértő adatkezeléssel szemben a jogsértőnek tartott döntés meghozatalától számított 30 napon belül az illetékes bírósághoz fordulhat.

Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. tel: +361391-1400)

A Club fenntartja a jogot a fenti tájékoztató módosítására az arról szóló egyidejű honlapunkon és recepción lévő tájékoztató frissítésével.  Jelen tájékoztató honlapunkon és nyomtatott formában a Club székhelyén is elérhető.

Amennyiben a fenti tájékoztatóval kapcsolatban további információra lenne szüksége, kérem a megadott kapcsolattartóval vegye fel a kapcsolatot.

Kelt: Budakeszi, 2018. 05. 20.